Reading makes a full man; conference a ready man, writing an exact man.
贸易融资类外汇业务展业规范
 • 主讲教师:外汇业务专家
 • 课时:160分钟
 • 介绍:


 • 课程内容:
 • 贸易融资外汇业务展业规范
  1. 国际贸易融资类外汇业务展业规范第一节
  2. 贸易融资外汇业务展业规范第二节
  3. 贸易融资外汇业务展业规范第三节
  4. 贸易融资外汇业务展业规范第四节
  5. 贸易融资外汇业务展业规范第五节
  6. 贸易融资外汇业务展业规范第六节
  7. 贸易融资外汇业务展业规范第七节
  8. 贸易融资外汇业务展业规范第八节